ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

A dorinkafashion.com domain név alatt elérhető weboldal (a továbbiakban „Weboldal”) megfelelő működéséhez elengedhetetlen a személyes adatok kezelése. Jelen tájékoztató (a továbbiakban „Adatkezelési Tájékoztató”) részletesen tartalmaz minden, a személyes adatok kezelésével összefüggő információt. Javasoljuk, hogy figyelmesen olvassa el a jelen Adatkezelési Tájékoztatót azért, hogy a személyes adatok kezelésével kapcsolatos minden ténnyel és információval tisztában legyen. A személyes adatok kezelése különösen az alábbi jogszabályoknak megfelelően, illetve azok alapján történik:

 • az Európai Parlament és a Tanács a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendelet (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: “GDPR“);
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (“Infotv.”).

Szerverünk

Ez az oldalt az Websupport Magyarország Kft. (1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.) felhő alapú szerver szolgáltató üzemelteti.

Személyes adat

Személyes adat vagy adat: bármilyen adat vagy információ, amely alapján egy természetes személy Felhasználó – közvetett vagy közvetlen módon – azonosíthatóvá válik.

A kezelt adatok köre

 • IP cím, hozzávetőleges földrajzi elhelyezkedés, operációs rendszer típusa, böngésző típusa, a weboldalon végzett aktivitást
 • felhasználónév, jelszó
 • vezeték és keresztnév, e-mail cím, levelezési cím, telefonszám, üzenetben megadott egyéb személyes adat
 • fizetési és rendelési információk
 • hírlevél feliratkozási hozzájárulás
 • a megrendelések teljesítéséhez szükséges egyéb információk, ügyfelek kérései

A személyes adatokat aggregált és/ vagy anonimizált formában kezeljük. Felhívjuk a figyelmét, hogy Önnek lehetősége van tiltakozni a jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen (további információért kérjük, olvassa el a „a tiltakozáshoz való jog” pontot). Az Felhasználó személyes adatainak használatát megteremtő jogalap:

 • az érintett személy hozzájárulása. Az adatok megadása természetesen önkéntes. A sikeres kapcsolatfelvételhez azonban elengedhetetlen a nevének, e-mail címének és cégnevének a megadása. Kérjük, csak olyan adatot adjon meg, ami megfelel a valóságnak.
 • az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdeke (ügyfélkapcsolat fenntartása, adósságkezelés), vagy
 • szerződés teljesítése, vagy • a jogi kötelezettségek betartása.

Milyen jogok és igényérvényesítési lehetőségek állnak rendelkezésre?

Ön jogosult arra, hogy az általunk kezelt személyes adatai tekintetében

 • a személyes adatairól információt kapjon;
 • a személyes adatokhoz hozzáférjen;
 • a személyes adatok helyesbítését kérje;
 • a személyes adatok törlését kérje;
 • a személyes adatok kezelésének korlátozását kérje;
 • tiltakozzon a személyes adatai kezelése ellen;
 • a személyes adatokat megkapja és azokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa (adathordozhatósághoz való jog), amennyiben ennek jogszabályi feltételei fennállnak;
 • amennyiben a személyes adatokat hozzájárulás alapján kezeljük, akkor a hozzájárulást bármikor visszavonhatja;
 • automatikus döntéshozatali és profilozási jogok

Információhoz való jog:

Ön jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon tőlünk arra vonatkozóan, milyen típusú személyes adatokat gyűjtünk és kezelünk.

Hozzáférési jog:

Ön jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon tőlünk arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon, valamint a tájékoztatást kapjon a kezelésükkel kapcsolatos körülményekről. A kért tájékoztatás többek között a következő adatokra terjedhet ki: az adatkezelés céljai; a személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közöltük vagy közölni fogjuk; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; valamint amennyiben az adatokat nem Öntől gyűjtöttük, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ.

A helyesbítés joga:

Ön jogosult arra, hogy kérésére indokolatlan késedelem nélkül helyesbítjük az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat, továbbá kérheti a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

Törlés joga (az „elfeledtetéshez való jog”):

Az Ön kérésére indokolatlan késedelem nélkül töröljük az Önre vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 1. a személyes adatokra már nincs szükség;
 2. az adatkezelés alapját képező hozzájárulás visszavonásra került, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 3. az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 4. a személyes adatokat jogellenesen kezeltük;
 5. a személyes adatokat az irányadó jogszabályok alapján törölni kell.

A személyes adatok törlését jogszerűen tagadhatjuk meg az irányadó jogszabályokban meghatározott esetekben, így különösen akkor, ha azok kezelése jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

Az adatkezelés korlátozásának joga:

Ön kérheti, hogy korlátozzuk az adatkezelést, amennyiben az alábbiak valamelyike teljesül:

 1. Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát;
 2. az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 3. már nincs szükségünk a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 4. a személyes adatok kezelése jogos érdek alapján kerül sor és Ön tiltakozott az adatkezelés ellen: ebben az esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Az adatkezelés korlátozása esetén az korlátozással érintett személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. A korlátozás feloldásáról Önt előzetesen tájékoztatjuk.

A tiltakozás joga:

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben a személyes adatok további kezelésére nem kerülhet sor, kivéve, ha az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ilyen esetekben a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Az adathordozhatósághoz való jog:

Amennyiben ez mások jogait és szabadságait nem sérti, Ön jogosult arra, hogy személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá kérheti azt, hogy ezeket az adatokat közvetlenül továbbítsuk egy másik adatkezelő részére. Mindkét esetben az adathordozhatóság feltételei az alábbiak, hogy egyfelől az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul, másfelől az adatkezelés automatizált módon történik.

A személyes adatok feldolgozására vonatkozó, jogos érdekeink alapján történő kifogás joga:

nem folytatjuk a személyes adatok feldolgozását, hacsak nem tudjuk igazolni a jogos érdekét, ami felülbírálja érdekeit és jogait, vagy jogi követelések miatt.

Automatizált döntéshozatali és profilozási jogok:

Önnek joga van ahhoz, hogy a kizárólag automatizált feldolgozást, beleértve a profilalkotást eldöntse, az automatikus döntéshozatalról és profilalkotásról jogi támogatást kérjen, következményeiről tájékozódjon. Személyes adataiban bekövetkezett módosítást a e-mail címre küldött kéréssel kezdeményezheti.

A Felhasználó személyes adatai összegyűjtése és használata

Személyes adatokat gyűjtünk Öntől, amikor: • személyes adatokat ad meg honlapunkon (például fiók létrehozása) • hírlevélre iratkozik fel • rendelést ad le Személyes adatait a következőkre használjuk: • a megrendelés feldolgozása • az online vásárlás kezelése • a visszatérítések kezelése • szállítás állapotáról küldött értesítések • a kifizetések kezelése • kérések, reklamációk kezelése • azonosítás • személyes fiókjának létrehozása • ajánlatok / kedvezmények, meghívók, marketinganyagok küldése.

Hogyan gondoskodunk a személyes adatok biztonságáról?

Személyes adatait felhasználhatjuk, amikor regisztrál, vásárol, hírlevelünkre iratkozik fel, felmérésre vagy marketing kommunikációra válaszol, webhelyünkön szörföl, vagy más, az alábbiakban felsorolt webhely-szolgáltatásokat használ:

 • Felhasználó igényei szerinti testre szabás, lehetővé téve számunkra, hogy olyan tartalmakat és termékkínálatokat nyújtsunk ügyfeleink számára, amelyek iránt a leginkább érdeklődnek. • Weboldalunk javítása érdekében, hogy jobban kiszolgálhassuk Önt. • A tranzakciók gyors feldolgozása. • Rendszeres e-mailek küldése a megrendeléssel vagy más termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatban. • A fentiek utánkövetése (élő chat, e-mail vagy telefonos megkeresések)

Megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel, valamint eljárási szabályok kialakításával biztosítjuk az általunk kezelt személyes adatok biztonságát. A személyes adatokat megfelelő intézkedésekkel védjük különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy a véletlen megsemmisülés ellen. Kérjük, hogy email-címét és telefonszámát tartsa naprakészen, és ezek változásáról értesítsen bennünket. Javasoljuk, hogy minden esetben csak olyan email-címet használjon, amelyhez kizárólag Ön fér hozzá, és amelyhez bármikor hozzá tud férni.

Ki az adatkezelő?

A weboldal tulajdonosa és működtetője a DORINKAFASHION Kft., aki az adatvédelmi jogszabályok alapján az Ön személyes adataiért felelős adatkezelőnek minősül. DORINKAFASHION Kft. Bejegyzési szám: Cg.01-09-389178 Adószám: 27415201-2-42 Székhely: 1145. Budapest, Hungária krt. 83. 3. em. / 1.a.  Kovácsné Dobor Dorina, ügyvezető igazgató www.dorinkafashion.com +36 70 637 0677

A Felhasználó személyes adatainak tárolása

Személyes adatai az Európai Gazdasági Térségben („EGT”) tárolódnak, de az EGT-n kívüli országba is átvihetők és feldolgozhatók. Az ilyen személyes adatátvitel az alkalmazandó jogszabályoknak megfelelően történik. Az EGT-n kívüli adat átadások esetében standard szerződéses záradékokat és pajzsokat használunk azon országok esetében, amelyek nem rendelkeznek az Európai Bizottsággal kötött megfelelő megállapodással.

Cookies

Weboldalunk cookie-kat használ egyes funkciók nyújtásához. A cookie-k olyan kis méretű szöveges fájlok, amelyeket az Ön készülékén tárolunk el akkor, amikor a weboldalunkra látogat. Ezeket a cookie-kat a készülék visszaküldi valahányszor a későbbiekben a weboldalunkra látogat. Az cookie-kban tárolt információk segítségével felismerhetjük Önt, és például könnyebbé tehetjük a weboldalunkon való navigálást. A cookie-k nem alkalmasak programok futtatására vagy vírusoknak az Ön számítógépre juttatására. A cookie-kat csak azok a webkiszolgálók olvashatják, ahonnan származnak. Nem osztjuk meg a cookie-kban tárolt információkat harmadik felekkel az Ön kifejezett engedélye nélkül. Ön bármikor megtekintheti a weboldalunkat cookie-k nélkül. A web böngészőket gyakran úgy konfigurálják, hogy cookie-kat fogadjanak el. Ahhoz, hogy az Ön web böngészője ne fogadjon cookie-kat (1) kikapcsolhatja a cookie-k használatát a weboldalunkra a cookie-rétegen keresztül történő elérésekor, vagy (2) kikapcsolhatja a cookie-kat a webböngészője beállításain keresztül. A webböngésző súgó funkciói segítségével megtudhatja, hogy miként tilthatja le és/vagy törölheti a cookie-kat a web böngészőjében. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a cookie-k letiltása/törlése miatt előfordulhat, hogy a weboldalunkon egyes funkciók nem fognak működni. A weboldalunkon található egyes funkciókhoz szükséges cookie-kat alább találhatja. Emellett a cookie-k letiltása/törlése csak az adott webböngésző beállításait érinti. A cookie-k letiltását/törlését ennek megfelelően a többi web böngészőben is el kell végezni. Az egyes funkciókhoz használt cookie-k a személyekre való utalás nélkül:

 • Egyes felhasználói preferenciákat tároló cookie-k (pl. keresési és nyelvi beállítások)
 • A video- vagy audio tartalom hibátlan lejátszását biztosító információkat tároló cookie-k
 • Az egyes felhasználói bejegyzéseket ideiglenesen tároló cookie-k (pl. a bevásárló kosár vagy online űrlap tartalma)

Az egyes funkciókra használt cookie-k a személyekre való utalás nélkül:

 • A felhasználóink azonosítását és hitelesítését szolgáló cookie-k

Az adatok feldolgozását az Ön hozzájárulása teszi lehetővé (2016/679/EU rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja). Ezeket az adatokat addig tároljuk, amíg az adott cookie le nem jár vagy Ön nem törli.

A cookie-k típusai

Az állandó cookie-k akkor is a számítógépen maradnak, ha bezárta a böngészőt, akár évekig maradnak a számítógépén vagy mobiltelefonján. A szerepük az, hogy emlékezzenek az állandó adatokra, például a bejelentkezési adatokra és a jelszóra, így nem kell minden alkalommal beírni őket az oldal használatakor. A munkamenet cookie-k lejárnak a böngésző bezárásakor. Segítségükkel ideiglenes adatokat tárolnak, pl. az online vásárlás során megadott adatok. Az elsődleges (first party) cookie-k lehetnek állandóak vagy átmeneti jellegűek. Olyan adatokat telepítenek, amelyeket a weboldalon történő következő látogatás alkalmával újból használatba kerülnek. Harmadik féltől származó cookie-kat telepítenek a számítógépére, ha hirdetéseket használ a meglátogatott webhelyen, és átirányítja Önt egy harmadik fél oldalára. Ezeket a fajta cookie-kat használják az interneten való viselkedés nyomon követésére elsősorban marketing megfontolásból. Ez a weboldal cookie-kat használ a felhasználói élmény javítása, a weboldal biztonságos működésének biztosítása és a látogatók által egyénileg választott műveletek (kapcsolattartó űrlap vagy szolgáltatás igénybevétele) érdekében. A munkamenet cookie-k törlődnek a böngésző bezárásakor. Az egyetlen szerepük az, hogy javítsák a felhasználói élményt honlapunk látogatása során. Az állandó cookie-k a számítógépen maradnak mindaddig, amíg manuálisan nem törli őket. A gyűjtött adatokat kizárólag statisztikai célokra használják fel, és segítenek eltárolni és később feldolgozni a bevásárlókosárban lévő elemeket. Kiválaszthatja, hogy a számítógép figyelmeztesse Önt minden egyes cookie küldésekor, vagy dönthet az összes cookie kikapcsolása mellett. Ezt a böngésző beállításain keresztül végezheti el.   

Harmadik fél linkjei

Weboldalunkon harmadik féltől származó termékeket vagy szolgáltatásokat nem használunk fel.

Mit tartunk még fontosnak?

A Weboldal linkeket tartalmaz az Adatkezelő egyéb honlapjaira, amelyekre nem a jelen Adatkezelési Tájékoztató, hanem az adott honlapon szereplő adatkezelési tájékoztató vonatkozik. A Weboldal továbbá tartalmazhat olyan oldalakra mutató hivatkozásokat, amelyeket nem mi kezelünk (pl. alvállalkozók, kereskedelmi partnerek saját honlapja, Facebook, Instagram), amelyekre értelemszerűen nem vonatkozik jelen Adatkezelési Tájékoztató, és amelyeken eltérő lehet az adatvédelem szintje. Ezek az oldalak tőlünk teljesen függetlenek, így javasoljuk, hogy tanulmányozza a vonatkozó adatkezelési tájékoztatókat mielőtt valamely személyes adatot rendelkezésre bocsát egy ilyen oldalon vagy ilyen oldal szolgáltatását veszi igénybe, mivel ezekért semmiféle felelősséget sem vállalunk, és nem ellenőrizzük azon eljárásokat, amelyekkel ezen oldalakon személyes adatok gyűjtésére, felhasználására, hozzáférhetővé tételére vagy egyéb módon történő kezelésére sor kerül.

Fizetést biztosító külső szolgáltatók

Az adatkezelő az ellenérték fejében igénybe vehető egyes szolgáltatásai, illetve a webshop szolgáltatás biztosításához kapcsolódóan fizetést biztosító külső szolgáltatókkal szerződik. A fizetést biztosító külső szolgáltatók a rendelkezésükre bocsátott Személyes adatokat (pl. név, bankkártya száma, bankszámlaszám stb.) a saját adatvédelmi tájékoztatóikban foglalt rendelkezéseknek megfelelőn kezelik, melyekről bővebb tájékoztatás az adott fizetést biztosító Külső szolgáltató honlapján érhető el. Az Adatkezelővel együttműködő fizetést biztosító Külső szolgáltatók: Stripe (VISA, MASTERCARD, AMEX, DISCOVER, APPLE PAY). Braintree (Division of PayPal)

Webanalítika és hirdetéskiszolgáló külső szolgáltatók

A Szolgáltatások oldalaihoz kapcsolódóan az Adatkezelő webanalítikai és hirdetéskiszolgáló külső szolgáltatókkal működik együtt. Weboldalunk a közönségméréshez a Google Analytics szolgáltatást használja. A szolgáltató által gyűjtött adatok nem azonosíthatják a webhely látogatóját, valamint minden adatot kizárólag statisztikai célokra használnak fel. Ha meg szeretné akadályozni, hogy az említett szolgáltatások cookie-kat telepítsenek fel, ezt a következő linken teheti meg: Google Analytics – https://tools.google.com/dlpage/gaoptout A cookie-k különböző szolgáltatásokra történő telepítésének letiltásához látogasson el a következő linkekre: http://www.allaboutcookies.org/http://www.youronlinechoices.eu/ A böngészők cookie kezelésének részletes leírása: Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647? hl = hu Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/hr-HR/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11 Opera: http://help.opera.com/Windows/10.00/hu/cookies.html Safari: https://support.apple.com/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac A felhasználók preferenciákat állíthatnak be a Google hirdetések vonatkozásában a Google Hirdetés beállítások oldalon. Alternatív megoldásként a Hálózati hirdetési kezdeményezés kizárási oldalának meglátogatásával vagy a Google Analytics-böngésző használatával is kiléphet.

Hogyan kezeli a webhelyünk a Do Not Track jeleket?

A Do Not Track (DNT) böngészőmechanizmus használatakor tiszteletben tartjuk a nyomon követés mellőzését, ugyancsak nem használunk cookie-kat és hirdetést. Minden e-mailről leiratkozhatsz a címen.

Tájékoztatás és jogorvoslati lehetőségek

Amennyiben a személyes adatainak kezelésével kapcsolatban bármilyen kérdése merülne fel, a fenti „Ki az adatkezelő?” fejezetben jelzett elérhetőségeken kaphat felvilágosítást. Amennyiben úgy gondolja, hogy a személyes adatok védelméhez fűződő jogai sérültek, akkor jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: , www.naih.hu ) bejelentést tenni. Igényét bíróság előtt is jogosult érvényesíteni. A perre az illetékes törvényszékek rendelkeznek hatáskörrel. A pert a mi székhelyünk vagy akár választása szerint a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindíthatja.

A Tájékoztató módosítása

Jelen Adatkezelési Tájékoztatót meghatározott időközönként felülvizsgáljuk annak érdekében, hogy az megfeleljen a felhasználók elvárásainak, továbbá a hatályos adatvédelmi és egyéb jogszabályi előírásoknak. Amennyiben a jelen Adatkezelési Tájékoztató módosításra kerül, úgy a módosított verziót a weboldalon közzétesszük. Javasoljuk, hogy időről-időre nézze át jelen Adatkezelési Tájékoztatót annak érdekében, hogy Személyes Adatainak kezelésével kapcsolatos minden tény és információ tekintetében naprakész legyen.